Orduevleri Yönetmeliği En Son Değişiklik Resmi Gazete Metni İçin Tıklayınız!

Ordu Evleri, Askerî Gazinolar Ve Sosyal Tesisler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete tam metnine göre;
MADDE 1 – 20/8/2000 tarihli ve 24146 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ordu Evleri, Askerî Gazinolar ve Sosyal Tesisler Yönetmeliğinin adı “Türk Silahlı Kuvvetleri Ordu Evleri, Askerî Gazinolar, Kışla Gazinoları ve Vardiya Yatakhaneleri ile Eğitim Merkezleri Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin birinci bölüm başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Dayanak”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, ordu evleri, askerî gazinolar, kışla gazinoları ve vardiya yatakhaneleri ile özel, yerel ve kış eğitim merkezlerinde uygulanacak kadro, kuruluş, idare, denetleme ve işletme usul ve esasları ile muhasebeye ilişkin belge ve kayıtların işleniş şekillerini ve eklentilerini düzenlemektir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 2 – Bu Yönetmelik, ordu evleri, askerî gazinolar, kışla gazinoları ve vardiya yatakhaneleri ile özel, yerel ve kış eğitim merkezlerinin kadro, kuruluş, idare, denetleme ve işletme usul ve esasları ile muhasebeye ilişkin belge ve kayıtların işleniş şekillerini ve eklentilerini kapsar.

Sıhhiye Ordu Evi Tesis Senedindeki hükümler saklıdır.

Türkiye’de konuşlu ve bünyesinde yabancı askerî personel görev yapan NATO komuta ve kuvvet yapısına dâhil komutanlıkların sosyal hizmet kapsamında faaliyet gösteren tesisleri bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 3 – Bu Yönetmelikte geçen;

a) Asıl hak sahibi: Üyeleri,

b) Askerî gazino: Hak sahiplerinin ücreti karşılığında barınma, beslenme, moral, konaklama, günlük ve çeşitli ihtiyaçlarının karşılandığı, eğitim, seminer, konferans, sempozyum gibi faaliyetler icra edilebilen, hak sahipliği durumuna göre kategorilendirilen ve tesis imkânlarına göre sınıflandırılan kışla sınırları dışındaki teşkilleri,

c) Brüt satış kârı: Aylık net satışlar ile satılan mal ve hizmetin maliyeti arasındaki olumlu farkı,

ç) Eğitim merkezi: Özel, yerel ve kış eğitim merkezlerini,

d) Eğitim merkezi Komutanı: Özel, yerel ve kış eğitim merkezi komutanını,

e) Gayrisafi hâsılat: Tek düzen muhasebesi gelir tablosunda bulunan gelirler (brüt satışlar, diğer faaliyetlerden olağan gelir/kârlar ve olağan dışı gelir/kârlar) toplamından (İhtiyaç Değerlendirme ve Kaynak Tahsis Komisyonu tarafından yapılan tahsisler, diğer tesislerden aktarılan varlıklar hariç) hiçbir gider ve maliyet unsuru düşülmeden, elde edilen değerleri,

f) Günübirlik giriş: Tesislerin otel, motel bölümleri hariç diğer imkânlarından yararlanılmasını,

g) Hak sahibi: Üyeler ve bunların anne, baba, eşleri ile Ordu Evleri, Askerî Gazinolar, Kışla Gazinoları ve Vardiya Yatakhaneleri ile Eğitim Merkezleri Yönergesinde kapsamı belirtilen çocukları ve kardeşlerini,

ğ) İhtiyaç değerlendirme ve kaynak tahsis komisyonu: Genelkurmay Başkanlığı hesaplarında toplanan üye aidatı ve kart gelirleri kaynağını tahsis eden komisyonu,

h) İkmal planı: Tesislerin demirbaş yenileme, bina ve tesisin işletilmesi, onarımı ve tadilâtı gibi öngörülebilen ihtiyaçlarının yapılabilmesi için tahmini yıllık gelir durumuna göre hazırlanan yıllık harcama planını,

ı) İşletme: Tesislerin bünyesinde bulunan ve gelir ile giderleri ayrı işletme defteri ile takip edilen birimleri,

i) Kış eğitim merkezi: Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin kış şartlarında hayatta kalma, kaçma ve kurtulma eğitimlerinin yapılması, belirli aralıklarla kış sporları konusunda eğitilmesi, personel ve ailelerinin dinlendirilerek moral ve motivasyonuna katkı sağlanması amacıyla ve Genelkurmay Başkanlığının izni ile açılıp işletilen, Yönergede belirtilen esaslara göre personele merkezden tahsis edilen merkezleri,

j) Kışla gazinosu: Hak sahiplerinin ücreti karşılığında barınma, beslenme, moral, konaklama, günlük ve çeşitli ihtiyaçlarının karşılandığı, eğitim, seminer, konferans, sempozyum gibi faaliyetler icra edilebilen, hak sahipliği durumuna göre kategorilendirilen ve tesis imkânlarına göre sınıflandırılan kışla sınırları içerisindeki teşkilleri,

k) Ordu evi: 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 98 inci maddesi gereğince kurulup işletilen, hak sahipliği durumuna göre kategorilendirilen ve tesis imkânlarına göre sınıflandırılan kışla sınırları içerisinde veya dışarısındaki tesis ve teşkilleri,

l) Özel eğitim merkezi: 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunun 99 uncu maddesi gereğince, belirli zamanlarda özel askerî eğitimlerin yapılması, personelin dinlendirilerek moral ve motivasyonuna katkı sağlanması amacıyla ve Genelkurmay Başkanlığının izni ile açılıp işletilen, Yönergede belirtilen esaslara göre personele merkezden tahsis edilen merkezleri,

m) Şube müdürü: Tesislerin bünyesindeki her bir alt tesis müdürünü,

n) Tesis: Ordu evi ve bağlı şubelerini, askerî gazino, kışla gazinosu ve vardiya yatakhanesi ile özel, yerel ve kış eğitim merkezlerini,

o) Tesislerden istifade: Tesislerin otel, motel bölümleri dâhil her türlü imkânından yararlanılmasını,

ö) Tesis kategorisi: Tesislerden istifade edecek personel statüsüne göre belirlenen grupları,

p) Tesis müdürü: Ordu evi, askerî gazino, kışla gazinosu ve vardiya yatakhanesi müdürü ile özel, yerel ve kış eğitim merkezi komutanını,

r) Tesis sınıfı: Alınacak ücretlerin tespiti maksadıyla tesis imkânlarının puanlanarak sınıflarının belirlenmesini,

s) Üye: Subay, istisnai memur, Türk Silahlı Kuvvetlerinde istihdam edilen sivil öğretim elemanı, astsubay ve bunların aidat ödeyen emeklilerini,

ş) Vardiya yatakhanesi: Askerî gazino ve kışla gazinoları dışındaki, hak sahiplerinin ücreti karşılığında öncelikle barınma olmak üzere konaklama, beslenme, günlük ve çeşitli ihtiyaçlarının karşılandığı, hak sahipliği durumuna göre kategorilendirilen ve tesis imkânlarına göre sınıflandırılan kışla sınırları içerisinde veya dışarısındaki teşkilleri,

t) Yerel eğitim merkezi: Belirli zamanlarda özel askeri eğitimlerin yapılması, personelin dinlendirilerek moral ve motivasyonuna katkı sağlanması amacıyla ve Genelkurmay Başkanlığının izni ile açılıp işletilen, Yönergede belirtilen esaslara göre bağlı bulunduğu komutanlıkça personele tahsis edilen merkezleri,

u) Yönerge: Genelkurmay Başkanlığı tarafından yayımlanan Ordu Evleri, Askerî Gazinolar, Kışla Gazinoları ve Vardiya Yatakhaneleri ile Eğitim Merkezleri Yönergesini,

ü) Yönetim kurulu: Ordu evleri, askerî gazinolar, kışla gazinoları ve vardiya yatakhaneleri ile özel, yerel ve kış eğitim merkezlerinin yönetim kurullarını,ifade eder.”

YÖNETMELİĞİN TAMAMI VE EKLERİ İÇİN 
TIKLAYINIZ….

Yazar: kacgun

7 thoughts on “Orduevleri Yönetmeliği En Son Değişiklik Resmi Gazete Metni İçin Tıklayınız!

  nasıf yiğt

  (15 Eylül 2019 - 00:17)

  meraba ben askeri karakuvetlerinde 25se çalıştım bezlere askeri cpli kartverdiler ama bileri günü birlik girmekistiyoz askeripersonel diyeyazıyo işçi çalıştık bizlerde buvatanın cocuklarıyız bizler günü birlik yararlanmakistiyoz savunmabakanlına yazı yazdık diyo harbiş sendikası bununişleme girmesini istiyoz saygılar

  Barış

  (2 Eylül 2019 - 19:58)

  2 eylül 2019 kalenderordu evinin kapısından geri çevrildim hak sahibi rahmetli babam em.ast.benim günübirlik kartım olmasına rağmen.nedeni rahmetlinin rütbesi yetmiyormuş 33 sene 10 ay hizmet ettikten sonra yaaa.yunan askeri muamelesi gördük alın hangi orduya hizmet ediyorsanız onu sokun bu yerlere yazık utanç içindeyim yazık .

  Anonim

  (27 Haziran 2019 - 20:23)

  neden gazileri orduevine almıyorlar

   Dark

   (11 Temmuz 2019 - 18:14)

   Sebebi basit istemiyorlar subaylar.

   Ali

   (23 Eylül 2019 - 15:16)

   Ben emekli astsubayım , çocuğum Cerrahpaşa tıp fakültesinde okuyor.geçen bana baba beni Fenerbahçe orduevine almadılar dedi…bi çay içecektik dedi .bilmiyor tabi ayırım olduğunu ben o çok küçükken emekli oldum.. içimden dedimki.orada bi baltaya sap olamamış SB çocukları otursun .ileride sen onların hayal edemeyeceği yerlere gireceksin onlar giremeyecek bu sefer..onlar senin kapına gelecek…bu işler böyle

  Birisi

  (6 Haziran 2019 - 20:16)

  Seni yine almamışlar. Ben askeri gaziyim beni içeri almayı bırak. Zorla dayakla tehdit ettiler.

  şiir ÇAY

  (5 Mart 2019 - 11:53)

  iyi günler şu an öğrendiğim bir habere göre Harbiye Orduevi ve Fenerbahçe orduevine astsubayları almıyorlarmış.Bu uygulama 1-2 aydır varmış.Benim babacığım 35 yıl hizmet etti bu topraklara..bu nasıl bir ayırımcılıktır.Sayın cumhurbaşkanımıza ve Hulisi Akar beyfendiye duyurun sesimizi…Hepimiz bu toplumun evlatlarıyız.Bu ne kadar acı bir durum..çok üzüldüm ve kırıldım açıkçası…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.