Anasayfa DİNİ GÜNLER Kadir gecesi Aişe annemizin duası

Kadir gecesi Aişe annemizin duası

Hz. Aişe Kadir Gecesi Duası | Kadir gecesi okunacak dua

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, 8 Mayıs Cumartesi gecesi idrak edilecek. Kadir gecesini ibadetlerle geçirmek isteyenler ise hangi duaları okumaları gerektiğini araştırıyor. Peki, Hz. Aişe’nin Kadir Gecesi Duası nedir?

Hz. Aişe Kadir Gecesi Duası | Kadir gecesi okunacak dua

“Kadir Gecesi’ni, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah’tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin -kul hakkı hâriç- geçmiş günâhları bağışlanır.” (Müslim, Müsâfirîn, 175)

Hazreti Ayşe’nin aktardığına göre Peygamber efendimizin Kadir Gecesi şu duayı okurdu:

– Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa’fü anni.

-Allah’ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.

Ayşe (r.anha) Annemizin Dualari Arapça ve Türkçe Eraykitap ilmin Kis Yolu ®

Hz. Âişe’den gelen iki rivâyetin birinde Resûlullah’ın yaptığı bir duâda Allah’ın asîl (tâhir, tayyib), mübarek ve zâtınca en sevimli ismiyle tevessül ettiği, ayrıca bu isim aracılığıyla duâ edildiği, dilekte bulunulduğu, rahmet ve lutufkârlığı talep edildiğinde Cenâb-ı Hakk’ın kabul ile mukâbelede bulunacağının bildirildiği ifâde edilmiş (İbn Mâce, “Duâ”, 9), ancak isim hakkında bir açıklama yapılmamıştır.

Esmâ-i hüsnâ içindeki üstün konumu göz önünde bulundurulduğu takdirde bunun Allah ismi olabileceğini söylemek mümkündür. İsnadında bazı problemlerin olduğu ifâde edilen aynı rivâyetin devamında kaydedildiği üzere Hz. Âişe, duâların kabulüne vesile olan ismi öğretmesini Resûl-i Ekrem’den istemiş, ancak olumlu cevap alamamıştır. Bunun üzerine Âişe iki rek‘at namaz kılıp içinde Allah, Rahmân, Ber ve Rahîm isimleriyle “senin bütün güzel isimlerin” ifâdesinin geçtiği bir duâ okumuş, duâyı dinleyen Resûlullah, “Benden öğrenmek istediğin isim duânda yer alan isimler arasında bulunmaktadır” demiştir.

Âlimlerin İsm-i Âzam ile ilgili görüşlerini üç noktada toplamak mümkündür.

1. Başta Ca‘fer es-Sâdık, Cüneyd-i Bağdâdî, İbn Cerîr et-Taberî, Ebü’l-Hasan el-Eş‘arî, İbn Hibbân ve Bâkıllânî olmak üzere bazı âlimler İsm-i Âzam diye bir şeyin bulunmadığını söylemişlerdir. (Fahreddin er-Râzî, Levâmiu’l-beyyinât, s. 92-94; İbn Hacer, XII, 526) Buna göre rivâyetlerde yer alan Âzam kelimesi “büyük, yüce” mânâsındaki azîm yerine kullanılmış olup buradaki yücelik harflerden oluşan isme değil onun delâlet ettiği zâta aittir. Kul samimiyetle duâ ettiği takdirde dileği kabul edilir.

2. İsm-i Âzam aslında var olmakla birlikte Kadir gecesi, duâ ve ibâdetlerin makbul olduğu Cuma gününde gizlenmiş husûsî vakit gibi sadece Allah tarafından bilinmektedir. Ayrıca bu ismin Esmâ-i Hüsnâ içinde bulunduğunu söylemek veya kulun duygulandığı her ilâhî ismin İsm-i Âzam olabileceğini kabul etmek de mümkündür. (Süyûtî, II, 135-136)

3. İsm-i Âzam mevcut olup insanlar tarafından bilinmektedir. Bu telakkiye göre sözü edilen isme “en büyük” denilmesinin sebepleri sadece kâinatı yaratan ve yöneten en yüce varlığa nisbet edilmesi, içeriğinin zengin ve sevabının çok olması ve duaların kabulüne vesile teşkil etmesi gibi hususlardır.

İbn Hacer ve Süyûtî, İsm-i Âzam’ın niçin ibaret olabileceği konusunda ileri sürülen görüşleri benzer bir şekilde sıralamışlardır. (Fetĥu’l-bârî, XII, 526-527; el-Ĥâvî li’l-fetâvâ, II, 136-139) Bu tür listelerde kaydedilen metinlerin bir kısmı yukarıda sözü edilen hadislere dayanmakta, bir kısmı da şahsî tahminlerle belirlenmektedir. Süyûtî’nin listesinde on altıya kadar çıkan bu metinlerin başında Allah ismi (veya O’na râci “hüve[hû]” zamiri) gelmektedir. En uzunu bir satır tutan metinlerde işlenen ortak tema Allah’ın birliği, engin merhameti ve kâinatı yaratıp yönetmesidir.

İsm-i Âzam metinleri arasında yukarıda zikredilenlerden başka besmele, kelime-i tevhîd, Esmâ-i Hüsnânın tamamı, Allahümme, rabbi rabbi, mâlikü’l-mülk, zü’l-celâli ve’l-ikrâm ve Hz. Yûnus’un -aleyhisselâm- duâsı olan “Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine’z-zâlimîn”

Kadir Gecesi okunacak Allahümme inneke afüvvün duası! Peygamber efendimizin Kadir Gecesi okuduğu dua

Bir ömre bedel olan ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi bu gece idrak edilecek. İslam alemi için kutsal olan bu gece dualar okunarak eller semaya yükselecek. Kadir Gecesi’nde okunacak dualar ve yapılacak ibadetler bin yıla eşdeğerdir. Peygamber efendimiz de Kadir duası olarak duayı Kadir Gecesi’nde okurdu. İşte, Hz. Muhammed’in Kadir Gecesi okuduğu dua…

PEYGAMBER EFENDİMİZİN KADİR GECESİ OKUDUĞU DUA

Hazreti Muhammed Kadir Gecesine büyük önem verir ve bu gecede namazın camide cemaatle kılınmasını tavsiye ederdi. Hazreti Ayşe’nin aktardığına göre Peygamber efendimizin Kadir Gecesi şu duayı okurdu;

– Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa’fü anni.

Peygamberimizin okuduğu Kadir Gecesi duasının Türkçe manası şu şekilde:

-Allah’ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.

 

Yorum Yaz