Anasayfa » erkek » A İle Başlayan Güzel Dini İsimler, A Harfi İslami İsimler (Adlar)

A İle Başlayan Güzel Dini İsimler, A Harfi İslami İsimler (Adlar)

A harfi ile başlayan dini adlar listesi

ÂBAD

Şen, bayındır, Sonsuz gelecek zamanlar.

ABBAD

Allaha itaat ve ibadet eden, kulluğunu hakkıyla yerine getiren. Yasaklarından kaçınan.

ABD

Köle, hizmetçi, itaat edici. Kul. Sonuna Allah’ın isimleri getirilince bazı isimler meydana gelir. Abdullah, Abdurrahim, Abdulmelik gibi.


ABDİ

Kulluk ve itaat eden.

ABDULLAH

Allah’ın kulu. Peygamber (s.a.s)’in en sevdiği isimlerden aynı zamanda babasının adıdır.


ABDURRAHMAN

Rahman’ın kulu. Rahman; dünyada her canlıya, mü’min-kafir ayırdelmeksizin herkese merhamet eden. Allah’ın isimlerindendir.

ABDURRAUF

Rauf olan Allah’ın kulu.

ABDUSSABUR

Sonsuz sabır ve genişlik sahibi Allah’ın kulu. Allah’ın isimlerinden.

ABDÜDDAR

Zararlı şeyleri ve sebeblerini bir hikmete mebni olarak yaratan Allah’ın kulu.

ABDÜLAFUV

Geniş Avf ve mağfiret sahibi yüce Allah’ın kulu. Allah’ın isimlerinden.

ABDÜLA’LA

En yüksek, en yüce ve yücelikte eşi olmayan Allah’ın kulu. A’la kelimesi Kur’an-ı Kerim’in sıfatı olarak geçmektedir. Ünlü bir İslam bilgini.

ABDÜLALİ

Yüce, ulu, şan ve şeref sahibi Allah’ın kulu. Ali kelimesi Kur’an’da Allah’ın yüceliğini vasfetme anlamında kullanılmıştır.

ABDÜLALİM

Alim ve mükemmel bilgiyi uhdesinde bulunduran Allah’ın kulu. Alim kelimesi Allah’ın 99 isminden birisidir.

ABDÜLAZİM

Azamet ve büyüklük sahibi Allah’ın kulu. – Allah’ın isimlerinden.

ABDÜLAZİZ

Büyük ve aziz olan, izzet ve şeref sahibi Allah’ın kulu. Aziz Allah’ın isimlerindendir.

ABDÜLBAKİ

Sonsuz, ebedi olan ve ölmenin kendisi için sözkonusu olmadığı. Allah’ın kulu-Allah’ın isimlerinden.

ABDÜLBARİ

Yaratan, yaratıcı Allah’ın kulu. Bari ismi, Allah’ın isimlerindendir. “Abd” takısı almadan kullanılmaz.

ABDÜLBASİR

Her şeyi görüp gözeten ve gizliliğin kendisi için söz konusu olmadığı yüce Allah’ın kulu.

ABDÜLBEDİ

Allah’ın isimlerinden.- Bedi’nin kulu.

ABDÜLBERR

Berr’in kulu. Cömert ve ihsan edicinin kulu.-Berr, Allah’ın isimlerindendir.

ABDÜLCEBBAR

Cebredici, zorlayıcı, kuvvet ve kudret sahibi Allah’ın kulu. Cebbar, Allah’ın isimlerindendir.

ABDÜLCELİL

Büyük, ulu, yüce Allah’ın kulu. Celil, Allah’ın isimlerindendir.


ABDÜLCEMAL

Güzellikleri kendinde toplayan Allah’ın kulu.


ABDÜLCEVAT

Cömert olan Allah’ın kulu.


ABDÜLEHAD

Şeriki ve ortağı bulunmayan, tek olan Allah’ın kulu. Ehad, Allah’ın isimlerindendir.

ABDÜLESED

Aslan’ın kulu.- Hz. Rasûlullah (s.a.s)’m reddettiği isimlerdendir. Müslümanlar kullanmazlar.


ABDÜLFETTAH

Zafer kazanmış, üstün gelmiş, fetheden-açan, kullarınının kapalı-müşkil işlerini açan Allah’ın kulu. Allah’ın isimlerindendir.

ABDÜLGAFFAR

Kullarının günahlarını affeden Allah’ın kulu. Allah’ın isimlerindendir.

ABDÜLGAFUR

Kullarının günahlarını tekrar tekrar bağışlayıcı olan Allah’ın kulu.

ABDÜLGANİ

Zengin, varlıklı, bol, doygun olan Allah’ın kulu.- Allah’ın isimlerinden.


ABDÜLHABİR

Her şeyin iç yüzünden, gizli ve saklılıklarından haberdar olan Allah’ın kulu.

ABDÜLHALİM

Tabiatı yavaş olan, yumuşak huylu, hikmetli Allah’ın kulu. Allah’ın isimlerinden.

ABDÜLHAMİD

Hamdolunmuş, övülmüş, bütün varlığın diliyle övülmüş Allah’ın kulu. – Hamid; Allah’ın isimlerindendir. Türk dil kuralları açısından “d/t” olarak kullanılır.

ABDÜLKADİR

Bitmez tükenmez kuvvet sahibi olan, her şeyi yapmaya gücü yeten Allah’ın kulu.-Kadir; Allah’ın isimlerindendir.

ABDÜLVEKİL

Kendisine tevekkül edilen, kudretiyle kullarının işlerini halleden, onlara yardımcı olan yüce Allah’ın kulu. – Vekil. Allah’ın isimlerindendir.

ABDÜLVELİ

Kendisine iman edenlerin dostu ve yardımcısı. Yarattıklarına mütevelli ve nazar edici olan Allah’ın kulu. – el-Veliyy kelimesi Allah’ın isimlerindendir.

ABDÜNNAFİ

Yararlı şeyleri ve sebeplerini kudretiyle yaratan Allah’ın kulu. – Nafı kelimesi, Allah’ın isimlerindendir.

ABDÜNNASIR

Yardım eden, Yardımcıların en hayırlısı, mü’minlere nusrct ve zafer veren Allah’ın kulu. – Nasır, Allah’ın sıfatla-rındandır.

ABDÜNNUR

Nur sahibi, aydınlık, parlaklık sahibi olan Allah’ın kulu. Nur, Allah’ın isimlerindendir.

ABDÜRRAHİM

Merhametli, esirgeyen, koruyan, acıyan, ahirette mümin kullarına merhamet eden Allah’ın kulu.- er-Rahim, Allah’ın isimlerindendir.

ABDÜRRAUF

Çok lütuf, şevkat ve rahmet eden. Onları belli nimetlerle dengeli yaşatan, seviyelendiren Allah’ın kulu.

ABDÜRREŞİD

Allah’ın isimlerinden. Reşid’in kulu.

ABDÜRREZZAK

Bütün mahlukların rızkını veren Allah’ın kulu.Rezzak, Allah’ın isimlerindendir. “Abd” takısı almadan kullanılmaz.

ABDÜSSAMED

Kimseye hiçbir şeye muhtaç olmayan, Allah’ın kulu. – Samed, Allah’ın isimlerindendir. “Abd” takısı almadan kullanılmaz. Türk dil kuralı açısından “d/t” olarak kullanılır.

ABDÜSSELAM

Barış, rahatlık, selamete çıkaran, selam eden, zevalsiz ebedi olan Allah’ın kulu. – es-Selam kelimesi, Allah’ın isimlerindendir. “Abd” takısı almadan kullanılamaz.

ABDÜSSEMİ

Her şeyden arınmış olarak bütün sesleri, sözleri ve kelimeleri işitip ayırdeden yüce Allah’ın kulu. (bkz. es-Semi’).

ABDÜSSETTAR

Günahları örten, gizleyen Allah’ın kulu.

ABDÜŞŞAHİD

Şahid’in kulu. Görünen ve görünmeyen eşyanın hepsini görücü ve tasarruf edici olan ve her şeyi müşahade altında bulunduran Allah’ın kulu. – Şahid, Allah’ın isimlerindendir.

ABDÜŞŞEKÜR

Emrine uyan, yasaklarından sakınan kullarını seven ve çok ikramda bulunan Allah’ın kulu. – Şekür, Allah’ın isimlerindendir. “Abd” takısı almadan kullanılmaz.

ABDÜZZAHİR

Varlık ve birliği sonsuz sayıda eserler ve delillerle belli olan Allah’ın kulu. – ez-Zahir, Allah’ın isimlerindendir.

ABİD

Allah’a ibadet eden, çok ibadet eden, zahid. Kullar, köleler.

ABUZETTİN 

Din yolunda çabuk, hızlı giden

ADALEDDİN 

Dinin adaleti- Türk dil kuralı açısından “d/t” olarak kullanılır.

ADEM

Allah’ın yarattığı ilk insan, insan soyunun atası ve ilk peygamberi. 2. Adam. 3. İyi, temiz kimse. Âdem (a.s.) ilk insan ve ilk isimlendirilen varlık. Kur’an’da Hz. Adem’in 25 yerde ismi geçer.

ADETULLAH

Allah’ın kanunu, ilahi sünnet.

ADİL

Doğruluk gösteren. Doğru. 2. Eşit, eş, müsavi. 3. Adaletli davranan. Kur’anî bir isimdir. Allah’ın emirlerini hakkıyla uygulayan anlamına gelir. Raşid halifelerin 2. cisi Ömer b. el-Hattab’ın meşhur lakabı.

ADNAN

Cennette ölümsüzlüğe kavuşan kimse.

yaşamaktadırlar. 2. Çabuk iş gören, çevik, atılgan

AFUV

Daima affeden, merhametli. Esmaü’l-Hüsna’dandır. “Abd” takısı alarak kullanılır.

AHFAZ

  1. Belleği çok kuvvetli. 2. Kur’an’ı en iyi hıfzetmiş kişi. 3. Alçak gönüllü.

AHLAS

  1. Saf, halis, ka-rışımsız. 2. İyi yürekli, temiz kimse. 3. Kur’anî ıstılahta, Allah’a halis olarak yönelip ihlaslılıkta ileri bir dereceye varmış kul.

AHMED

Çok, en çok övülmüş, methedilmiş. Kur’an-ı Kerim’de Saf suresinin 2. ayetinde: Hz.İsa, İsrailoğullarına: “…adı Ahmed olan peygamberi de müjdeleyici olarak geldim” şeklinde geçen isimlendirme ile Peygamberimizin isimlerinden birisi olarak anıldı ve kullanılmaya başlandı.- Türk dil kuralı açısından “d/t” olarak kullanılır. Ahmed-i Muhtar, Hz. Muhammed (s.a.s).

AHSEN

Daha güzel, çok güzel, en güzel. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Ahsen-i takvim: En güzel şekil. Kur’an-ı Kerim’in Tin suresinin 3. ayetinde insanın ahsen-i takvim üzere yaratıldığı beyan buyurulmaktadır. Ahsen kelimesi, Kur’an’da 16 yerde zikredilmiştir.

AİŞE

  1. Yaşayan, zenginlik ve bolluk gören. Yaşayış. Aişe binti Ebu Bekir. Peygamberimiz (s.a.s)’in hanımlarından. Muhterem annelerimizden biri olan Aişe (r.a.) İslami bilgisi ve fakihliği ile de meşhurdur (bkz. Ayşe).

AKALP

Doğruluğu ve dürüstlüğüyle tanınan kimse.

AKBEHMEN

Peygamber çiçeğinin eşanlamlısı.

AKÇAN

Temiz, dürüst kimse

AKDES

En kutsal

AKDİL

İyi, doğru, güzel konuşan kişi.

AKEL

  1. Doğru, dürüst işler yapan kimse. Dürüst, güvenilir erkek.

AKERMAN

Dürüst, soylu, temiz kişi.

AKSIN

Temiz, doğru, dürüstsün.

ALİ

Yüce, ulu, yüksek. 2. Hz. Ali: Ebu Talib’in oğlu. Peygamberimizin amcazadesi ve kızı Fatma (r.anha)’nın kocası. Dördüncü halife.

ALİKADR

Yüksek kıymette olan, çok kıymetli, çok takdir edilen, çok saygıdeğer. 2. Meşhur bir çeşit lale.

AMANULLAH

Allah’ın bağışlaması. Allah’ın koruması.

ASHAB

  1. Sahib’in çoğulu. 2. Hz. Muhammed (s.a.s)’i görüp ona tabi olan kişiler. İnsanlık aleminin en seçkin simaları ve örnek neslidirler. Haklarında varid olan naslarla korunmuşlar, Allah’ın yardımını müşahade etmişler ve büyük peygamberin öğretilerini harfiyyen yaşamışlardır. Ashab-ı Kiram: Yüce sahabeler.

ATIFET

  1. Birine iyi niyet ve sevgi ile yönelme, teveccüh, meyi. 2. Karşılık beklemeden gösterilen sevgi, ihsan.

Yorum Yaz