Lisede devamsızlık kaç gün 2018

Lisede devamsızlığın kaç gün olabileceği ile ilgili düzenleme MEB ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Bu yönetmeliğe göre bir gerekçeye dayanmadan 10 gün devamsızlık yapanlar başarısız sayılmaktalar.

Liselerde mazeretli mazeretsiz toplam 30 gün (20 günü mazeretli olmalı) üstü devamsızlık yapılması halinde sınıfta kalma işlemi uygulanıyor.

Söz konusu düzenlemede devamsızlık ile ilgili hükümler şöyle;

(4) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Devamsızlık yapan öğrencinin durumu posta, e-Posta
veya diğer iletişim araçlarıyla velisine bildirilir, varsa özür belgesini okul yönetimine teslim
etmesi istenir. Devamsızlığın 5 inci, 15 inci ve 25 inci günlerinde, kontrol kayıtlı sürekli
tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, kaynaştırma ve özel eğitim
gerektirenler ile tutuklu öğrencilerde ise ayrıca devamsızlığın 40 ıncı ve 55 inci günlerinde de
tebligat yapılır ve öğrencinin okula devamının sağlanması istenir.
(5) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30
günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak
velilerine bildirilir. Ancak üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam
teşekküllü devlet hastanelerinde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren
hastalığı bulunanlar, kaynaştırma ve özel eğitim gerektirenler, sosyal hizmet, emniyet ve
asayiş birimlerinin resmî raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile
tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam
devamsızlık süresi 60 gün olarak uygulanır. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve
öğrenim hakkı bulunan öğrenciler takip eden öğretim yılında okula devam ettirilir. Öğrenim
hakkı bulunmayanlar ise okulla ilişikleri kesilerek Açık Öğretim Lisesi veya Mesleki Açık
Öğretim Lisesine gönderilir.
(6) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Öğrencinin devamsızlığıyla ilgili velisine yapılacak
tebligat işlemleri, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda posta, e-Posta ve/veya bilişim
araçlarıyla yapılır.
(7) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür
belgesi veya yazılı veli beyanı, özür gününü takip eden en geç 5 iş günü içinde okul
yönetimine velisi tarafından verilir ve e-Okul sistemine işlenir. Zorunlu hallerde özür
belgesinin teslim süresi okul yönetimince 20 iş gününü aşmamak üzere uzatılabilir.
(8) Telafi programlarına devam zorunludur. Öğrenciler devam etmek zorunda
oldukları telafi programına ait özürlü özürsüz toplam ders saatinin en az altıda biri kadar
devamsızlık yapmaları halinde, puanları ne olursa olsun başarısız sayılırlar.
(9) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Yarıyıl ve yaz tatili süresince işletmelerde
mesleki eğitim gören öğrencilerin 3308 sayılı Kanun kapsamında kullandıkları ücretli ve
ücretsiz izin süreleri devamsızlıktan sayılmaz. Ancak özürsüz devamsızlık süresi
ücretsiz izin süresinden düşülür.

Yazar: 2018 YILI

Bir cevap yazın