Anasayfa » doğum » Doğum tarihiyle hastalığını öğren

Doğum tarihiyle hastalığını öğren

Doğum tarihi hastalıkları da belirliyor

Mart ve nisanda doğanlarda kalp-damar hastalıkları, ekim ve kasımda doğanlarda ise solunumun yanı sıra, cinsel ve nörolojik hastalıklara yakalanma olasılığı daha fazla.
ABD’li bi­lim in­san­la­rı, do­ğum ta­ri­hi ve has­ta­lık­la­ra ya­ka­lan­ma ris­ki ara­sın­da bağ­lan­tı bu­lun­du­ğu­nu be­lir­le­di.

1,7 milyon kişi incelendi
Co­lum­bi­a Üni­ver­si­te­si’nden bi­lim in­sa­nl­arı, 1985-2013’te New Yor­k’­ta­ki Presb­yte­ri­an Has­ta­ne­si’nde te­da­vi gö­ren yak­la­şık 1,7 mil­yon ki­şi­nin sağ­lık ve­ri­le­ri ile do­ğum ta­ri­hi­ni al­go­rit­ma yön­te­mi kul­la­na­rak kar­şı­laş­tır­dı.

Yük­sek tan­si­yon­dan as­tı­ma ka­dar 55’ten faz­la has­ta­lı­ğın do­ğum ta­ri­hiy­le iliş­ki­si­ni in­ce­le­yen bi­lim adam­la­rı, ma­yıs­ta do­ğan­lar­da kro­nik has­ta­lık­la­ra ya­ka­lan­ma ris­ki­nin ekim ve ka­sım­da do­ğan­lar­dan da­ha az ol­du­ğu­nu sap­ta­dı.

Bi­lim in­san­la­rı, mart ve ni­san­da do­ğan­lar­da kalp-da­mar has­ta­lık­la­rı, ekim ve ka­sım­da do­ğan­lar­da ise so­lu­nu­mun ya­nı sı­ra, cin­sel ve nö­ro­lo­jik has­ta­lık­la­ra ya­ka­lan­ma ola­sı­lı­ğı­nın da­ha faz­la ol­du­ğu­nu be­lir­le­di.

As­tım ra­hat­sız­lık­la­rı­nın tem­muz ve ekim­de do­ğan­lar­da da­ha sık gö­rül­dü­ğü, ka­sım­da do­ğan­lar­da da dik­kat ek­sik­li­ği sen­dro­mu­na ya­ka­lan­ma ris­ki­nin yük­sek ol­du­ğu tes­pit edil­di.

Tedavi yöntemlerine ışık tutacak

Araş­tır­ma­yı yü­rü­ten Mary Re­gi­na Bo­land, do­ğum ta­ri­hi ve risk­ler ara­sın­da­ki bağ­lan­tı­nın çev­re­sel et­ken­ler ve has­ta­lık­la­rın bi­yo­lo­jik me­ka­niz­ma­sı ara­sın­da­ki iliş­ki­yi or­ta­ya koy­du­ğu­nu söy­le­di.

Bo­land, araş­tır­ma­nın kalp-da­mar has­ta­lık­la­rı ile do­ğum ta­ri­hi ara­sın­da­ki bağ­lan­tı­yı gös­ter­me­si ba­kı­mın­dan önem ta­şı­dı­ğı­na dik­ka­ti çek­ti. Araştırma ye­ni te­da­vi yön­tem­le­ri­ne ışık tut­acak.

Yorum Yaz