Anasayfa DİNİ GÜNLER Tilavet secdesi kaçıncı cüzlerde var

Tilavet secdesi kaçıncı cüzlerde var

Kuran’da secde ayetleri hangi cüzlerdedir?

Başta, tilâvet secdesi yapacak kişinin abdestli, üstünün başının temiz ve avret yerlerinin de örtülü olması şarttır. Tilâvet secdesi yapmak niyetiyle abdestli olarak kıbleye dönülür ve eller kaldırılmaksızın “Allâhüekber” diyerek secdeye varılır.

Üç kere “Sübhâne rabbiye’l-a‘lâ” denildikten sonra yine Allâhüekber diyerek kalkılır. Bu secdede aslolan, yüzün yere konulması, yani secde edilmesidir. Secdeye giderken ve kalkarken “Allâhüekber” ve secde esnasında “Sübhâne rabbiye’l-a‘lâ” denilmesi sünnettir. Aynı şekilde secdenin oturduğu yerden değil de, ayaktan yere inilerek yapılması, secde yapıp oturmak yerine ayağa kalkılması ve secdeden kalkarken “gufrâneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr” denilmesi müstehaptır.

Tilâvet secdesini hemen yerine getirmek mecburiyeti olmamakla birlikte, bu secdenin anlamına ve amacına uygun olan davranış, mümkünse secdenin hemen o anda yapılmasıdır. Meselâ, arabada giderken tilâvet secdesi yapması gereken kimse bunu ima ile yapabilir.

Bir toplulukta Kur’an okunurken secde âyeti okunmuşsa, Kur’an okuyan kişinin kendisi öne geçerek tilâvet secdesini topluca yaptırması güzel olur. Bu secde yapılırken kadınlarla aynı hizada durulmuş olması problem teşkil etmez. Fakat herkes istediği gibi, bulunduğu yerde tek tek de secde yapabilir.

Secde âyetinin namazda okunması durumunda tilâvet secdesinin nasıl yapılacağı hususunda öteden beri birçok görüş öne sürülmüş ve birtakım öneriler getirilmiştir. Genel olarak söylemek gerekirse, secde âyeti Alak sûresinde (96/19) olduğu gibi rek‘atın sonuna tesadüf ediyorsa, tilâvet secdesi namaz secdeleriyle yerine getirilmiş olur; namazdan sonra ayrıca tilâvet secdesi yapılmaz. Hatta Hanefî mezhebinde, niyet etmesi durumunda, yapacağı rükûun da tilâvet secdesi yerine geçeceği kabul edilmiştir. Secde âyetini okuduktan sonra okumaya daha devam edecekse tilâvet secdesine varıp kalkması gerekir. Âlimlerin bu görüşlerine rağmen, elimizde Hz. Peygamber’in namazda tilâvet secdesi yaptığına ilişkin sağlıklı bilgi bulunmadığı gibi, namazdaki kişiden ayrıca bir de tilâvet secdesi yapmasını istemek yukarıda ortaya konulan anlam ve amaç çerçevesi içerisinde tutarlı ve gerekli değildir. Çünkü namaza durmuş olan kimse, lisân-ı hâl ile, zaten yaratıcısına karşı bir muhalefet içerisinde olmadığını, aksine bir boyun büküş ve tevazu içerisinde olduğunu göstermekte ve ayrıca namaz gereği rükû ve secde yapmaktadır. Bu bakımdan, namaz esnasında yapacağı secdelerin aynı zamanda tilâvet secdesi görevi de göreceğini söylemek daha mâkul ve namaz disiplini bakımından daha uygun gözükmektedir.

Secde Ayeti Olan Cüzler Hangileridir?

Secde Ayeti Olan Cüzler Hangileridir?

Secde ayetleri Kur’anı Kerimde 14 cüzde geçmektedir. Tilavet secdesi yapabilmek için uygun ortam yoksa “Sem’ina et’ana gufraneke Rabbena ve ileykel masir” dedikten sonra okumaya devam edilir. Ve daha sonra tilavet secdesi yapılabilir.

Secde Ayeti Olan Cüzler Hangileridir?

Kur’an- kerim okuma sırasında secde ayetleri geldiğinde, tilavet secdesi yapılmaktadır. Tilavet secdesi yapacak olan kişi ellerini kaldırmadan ‘ Allahü ekber’ diyerek secdeye gider. Ve 3 kez “Subhane Rabbiyel ala” dedikten sonra ayağa kalkar. Tilavet secdesi geçen cüzler ve ayetler

Nahl suresi 49. Ayeti 14. Cüz,

İsra suresi 107, ayet 15. Cüz,

Meryem suresi 58. Ayet 16. Cüz,

Hacc suresi 18. Ayet 17. Cüz,

Furkan suresinin 60. Ayeti 19. Cüz,

Neml suresi 25. Ayet 19. Cüz,

Secde suresi 15. ayet, 21. Cüz,

Sad suresi 24. Ayet 23. Cüz,

Fussilet suresi 37. Ayet, 24. Cüz,

Necm suresi 62. Ayet, 27. Cüz,

İnşikak suresi 21. Ayet, 30. Cüz,

Alak suresinin 19. Ayeti de 30. Cüzde bulunur. Okuma sırasında secde ayetine gelindiğinde tilavet secdesi yapılması gerekmektedir.

Hangi cüzlerde secde var? Tilavet secdesi nedir, ne zaman yapılır? Kuran’da kaç tane tilavet secdesi var?

Hangi cüzlerde secde var? Tilavet secdesi nedir, ne zaman yapılır? Kuran'da kaç tane tilavet secdesi var?

Hangi cüzlerde secde var, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kuranı Kerim’i okuyarak hatim eden müslümanlar, tilavet secdesi hakkında detaylar araştırılıyor. Hangi cüzlerde secde var? Tilavet secdesi nedir, ne zaman yapılır? Kuran’da kaç tane tilavet secdesi var?

TİLAVET SECDESİ NASIL YAPILIR?

Kur’an-ı Kerim okunurken secde âyetlerini okuyan veya dinleyen kimsenin tilavet secdesi yapması vaciptir. Secde âyeti okuyan kişi namazda değilse, ister âyeti okur okumaz, ister daha sonra kalkıp secdeyi yapar (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 254).

Namaz kılan kişinin namazda secde âyeti okuması hâlinde, secde âyetinden sonra üç âyetten daha fazla okumayıp, rükûya eğilecekse, tilavet secdesine niyet ederek rükûya gider. Yapmış olduğu bu rükû aynı zamanda tilavet secdesi yerine de geçer. Şayet üç âyetten daha fazla okuyacaksa, tilavet secdesine niyet ederek doğrudan secdeye gider ve bir defa secde yaptıktan sonra ayağa kalkıp kaldığı yerden kıraate devam eder (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 147).

Tilavet secdesi, namaz değilse de; taharet, kıbleye dönmek, niyet etmek, avret yerlerinin örtülü olması gibi namazda aranan şartlar tilavet secdesinde de aranır. Ancak tilavet secdesinde iftitah tekbiri sünnettir.

Tilavet secdesi yapacak kişi, ellerini kaldırmadan doğrudan doğruya ‘Allahu ekber’ diyerek bir kere secdeye gidip üç defa “Sübhane Rabbiye’l-alâ” dedikten sonra yine ‘Allahu ekber’ diyerek secdeden kalkar. Böylece tilavet secdesi tamamlanmış olur. Yani tilavet secdesinden sonra teşehhüt miktarı oturmak ve selam yoktur.

Tilavet secdesini gerektiren âyetleri işiten kişinin, hemen secde yapmaya fırsat bulamaz ise, “Semi’nâ ve eta’nâ ğufrâneke Rabbena ve ileyke’l-masîr” demesi müstehaptır. O anda yapamadığı secdeyi daha sonra yapar (Şürünbülâlî, Merâkı’l-felâh, s. 183).

Yorum Yaz